föräldrasamverkan


Förskolan ska samarbeta med hemmen för att ge barnen möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Förskolan ska tydliggöra för barnen och barnens vårdnadshavare vilka mål utbildningen har. Detta är en förutsättning för deras möjlighet till inflytande och förståelse för förskolans uppdrag. Det är viktigt att alla som ingår i arbetslaget har förmåga att förstå och samspela med barnen och att skapa tillitsfulla relationer med hemmen, så att förskoletiden blir positiv för barnen" Lpfö 18

Vi värnar ett varmt klimat där vi har goda relationer till föräldrarna och där det finns utrymme till delaktighet och intresse för förskolans utbildning.

Vi har Föräldraråd där föräldrarepresentanterna deltar på samverkansmöte med rektor och pedagoger där vi pratar om det pedagogiska arbetet, nuläget i förskolan och annat som rör barnen och dess utbildning.

Utvecklingssamtal en gång per termin, föräldramöte, öppet hus, drop-in fika, höstfest, luciafirande, möjlighet att hålla i HLR i föräldragruppen vid intresse och sommarfest är några exempel på hur vi samverkar med föräldrarna på Villa Solvi.


Vad kan du som förälder förvänta dig av oss?

• Att vi följer de styrdokument, lagar och regler som gäller för förskolan

• Att vi ger ditt barn en god omsorg och en pedagogisk stimulerande verksamhet

• Att barnen får vara ute minst en gång varje dag

• Att vi genom samtal, dokumentation och dina besök i verksamheten ger dig möjlighet till delaktighet

• Att vi tar kontakt med dig om det är något vi undrar över


Våra förväntningar på dig som förälder

•Att du som förälder hör av dig direkt till oss om du har frågor och funderingar vad gäller ditt barn eller verksamheten

• Att du tar kontakt med någon personal vid såväl lämning som hämtning

• Att du kontaktar oss om vistelsetiderna för ditt/ert barn ändras

• Att du tar del av den information vi ger